Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2017

Juliette
Beznadzieja. Nie da się zasnąć. A najgorsze to próbować spać na siłę.
— Stephen King
Juliette
To naprawdę smutne i niesprawiedliwe, że nasi najbliżsi stają się „śmietnikami”, do których wrzucamy nagromadzoną w ciągu dnia agresję. Natomiast ludzie, których ledwo co znamy, doświadczają tylko pozytywnej i uprzejmej strony naszej natury.
— "Naucz się żyć"
Reposted fromavooid avooid viainspirations inspirations
Juliette
Pytano dzieci, czym według nich jest miłość. Pewna dziewczynka powiedziała, jakże celnie, że miłość jest wtedy, kiedy mama robi tacie rano kawę i zawsze upija troszeczkę, żeby sprawdzić, czy jest dobra.
— Iza Falkowska-Tyliszczak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafreeway freeway
4895 9638 500
Reposted fromidiod idiod viajustynki justynki
Juliette
5649 6426
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viarav rav
6542 c520 500
Reposted fromidiod idiod viajustynki justynki
Juliette
Reposted fromFlau Flau viaNoiza Noiza
Juliette
3305 897c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutoflove outoflove
Juliette
0586 fe90 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viatickimicki tickimicki
Juliette
5465 5435
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viatickimicki tickimicki
8458 ff27 500
Reposted fromakish akish viaLazuliLapis LazuliLapis
Juliette
1958 688d 500
true
2216 ebc3 500

erinchu:

Tag you OTP

Reposted fromkefka kefka viamerydocholery merydocholery
Juliette
1518 e3ea 500
Reposted fromfungi fungi viamerydocholery merydocholery
Juliette
2553 1397 500

bansand:

alsyndor:

bansand:

has nickelodeon gone too far

Obviously someone airbrushed out the letters before cum

No

Juliette
4014 4acc 500
Reposted frompiehus piehus viamarbra12 marbra12
9823 c921 500
Reposted fromlilimor lilimor viapffft pffft
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl