Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2016

Juliette
5161 4d41
Reposted fromsarazation sarazation viakrzysk krzysk
Juliette
6209 43e6
Reposted fromporanny poranny viakrzysk krzysk
Juliette
5318 35a5 500
Reposted frommart6na mart6na viapffft pffft
Juliette
Reposted fromtfu tfu viakrzysk krzysk
Juliette
5743 ca95 500
Reposted fromkrzysk krzysk
Juliette
5787 1424 500
Reposted fromkrzysk krzysk
Juliette
Reposted frompjoter pjoter viamerydocholery merydocholery
Juliette
6275 32ee
Reposted fromhmiller hmiller viamerydocholery merydocholery
Juliette
Juliette
Reposted frompjoter pjoter viamerydocholery merydocholery
Juliette
Reposted frompjoter pjoter vianukot nukot
Juliette
9592 1c2f 500
Reposted fromocks ocks vianukot nukot
Juliette
5284 375d 500
Reposted fromfinny finny vianukot nukot
Juliette
Juliette
4066 eeed
Reposted fromweightless weightless vialaj laj
Juliette

Najbardziej wyczekiwane prezenty na Mikołajki? Proszę bardzo:

1. Możliwość przespania całej zimy
2. Karta podarunkowa z 40 dodatkowymi godzinami do wykorzystania przez 12 miesięcy
3. Poczucie sensu
4. Fiolka pewności siebie (do wielokrotnego zastosowania)
5. Pakiet drugich szans
6. 20 milionów dolarów

Reposted fromoll oll vialaj laj
Juliette
Reposted fromcatdog2 catdog2 vialaj laj
Juliette
4377 cc24 500
Reposted frompiehus piehus vialaj laj
Juliette
8338 ccd4
Reposted fromcorvax corvax vialaj laj
Juliette
Reposted frommeem meem vialaj laj
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl