Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 19 2017

Juliette
2644 3b49
Reposted frommorphing morphing viajoannna joannna
Juliette
Juliette
9515 ed9c
Reposted fromkarmacoma karmacoma viajoannna joannna
Juliette
Reposted fromffaltcats ffaltcats viakokoloko kokoloko
Juliette
1559 38cf
Reposted fromroxanne roxanne viaeffic effic
Juliette
3726 3037
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaeffic effic
Juliette
Reposted fromFlau Flau viaertai666 ertai666
Juliette
Kuba Wojewódzki: Ale wie pan, że będzie się musiał rozejść z Zuzą?
Paweł Domagała: Jest coś, o czym nie wiem?

KW: Nie, ale zna pan jakieś małżeństwo aktorów, które wytrzymało z sobą do śmierci?
PD: Myślę, że nasze takie będzie. A i wśród aktorów to się zdarza: Meryl Streep ma jednego męża od 37 lat i czwórkę dzieci. I jak za dwadzieścia lat na rozmowę z panem przyjadę motorem, a obok będzie czekała moja dwudziestoletnia dziewczyna, to proszę, żeby mnie z tego publicznie rozliczyć. Mówię głośno: gdybym kiedyś, w przyszłości, pieprzył jakieś bzdury, to można mnie za to spokojnie linczować, hejt dozwolony.

KW: Dlaczego składa pan takie deklaracje?
PD: Bo dla mnie wierność jest najważniejszym atrybutem męskości i naprawdę tego chciałbym się trzymać. Bo co mnie określa bardziej jako mężczyznę niż wierność przysiędze, jaką się złożyło?
Reposted fromjedenascieminut jedenascieminut viakotfica kotfica
Juliette
6115 1702
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viakotfica kotfica

January 18 2017

Juliette
Reposted frompjoter pjoter viashiaraena shiaraena
Juliette
9071 9dcb

momentocasual:

Tips to tips

Reposted frompannakojot pannakojot viaBabson Babson
Juliette
Reposted fromkrzysk krzysk
Juliette
5867 b6bf
Reposted fromkrzysk krzysk
Juliette
6170 8e70
Reposted frombakteryja bakteryja vialubie-lato lubie-lato
Juliette
5691 a112 500
Reposted frommagdenvja magdenvja vialubie-lato lubie-lato
Juliette
1764 e84c
Reposted fromiamstrong iamstrong vialubie-lato lubie-lato
Juliette
4248 c177 500
Juliette
2249 fc2c
Reposted fromkilly killy vialubie-lato lubie-lato
Juliette
6416 a75b 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl